top of page

Psychoterapie

LÉČEBNÉ PŮSOBENÍ PSYCHOLOGICKÝMI PROSTŘEDKY

Psychoterapie má odstranit či zmírnit potíže (symptomatické působení) a podle možnosti i odstranit jejich příčiny (kauzální působení).

KLINICKÝ PSYCHOLOG

KVALIFIKOVANÝ PROFESIONÁL S ATESTACÍ

Psychoterapii má provádět kvalifikovaná osoba s ukončeným lékařským nebo psychologickým vzděláním, jejíž znalosti a dovednosti byly po několikaleté praxi ve zdravotnictví ověřeny atestační zkouškou. Klinický psycholog může kvalifikovaně diagnostikovat, zda je klientova problematika ovlivnitelná psychoterapií a jaký psychoterapeutický přístup je v dané situaci nejefektivnější. Podle obtíží, životní historie a osobnostních charakteristik klienta, přiřadí klinický psycholog určitou specifickou či kombinovanou psychoterapeutickou péči.

Hlavní psychoterapeutické směry

PSYCHOANALYTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Psychoanalytická psychoterapie se zabývá vlivem minulých zážitků a vnitřního napětí na současné obtíže a poruchy. Psychoterapeut postupně směřuje klienta k uvědomění si a zpracování těchto vlivů a tím i k jejich zvládnutí.

BEHAVIORÁLNÍ PSYCHOTERAPIE

Behaviorální psychoterapie vychází z předpokladu, že obtíže a poruchové chování jsou naučenými reakcemi. Terapeut pomáhá klientovi na základě zákonitostí učení, snížit množství a frekvenci nežádoucího chování nebo jej úplně odstranit.

KOGNITIVNÍ PSYCHOTERAPIE

Kognitivní psychoterapie poukazuje na souvislost mezi problémy klienta a jeho způsobem hodnocení událostí. Psychoterapeut směřuje klienta k vytvoření takového způsobu myšlení nebo životní filozofie, které mu pomáhají problémům předcházet nebo je řešit.

ROGERSOVSKÁ PSYCHOTERAPIE

Rogersovská psychoterapie vychází z předpokladu vrozené tendence k seberealizaci v každém člověku. Psychoterapeut specificky vedeným rozhovorem usnadňuje klientovi jeho sebe přijetí a naplňování vlastních možností.

HYPNOTERAPIE

Hypnoterapie se využívá k navození relaxovaného stavu (uvolnění v oblasti psychické, motorické a vegetativní) či k působení specifickými léčebnými sugescemi na různé nežádoucí příznaky a stavy.

EKLEKTICKÁ PSYCHOTERAPIE

Eklektická psychoterapie je kombinací ostatních psychoterapeutických principů a metod. Terapeut kombinuje různé přístupy podle potřeb klienta.

bottom of page